J.TEST хэрэгжих төлөвлөгөө

Монголд J.TEST хэрэгжих төлөвлөгөө /2018 он/

Ирэх — дэх удааг Шалгалтын өдөр Шалгалтын
түвшин
Бүртгэх хугацаа Дүнг онлайнд тавина.
Амжилтын оноог хайж эхлэх өдөр
136 1 сар 14 өдөр(Ням) A-D、E-F 2017 он 12 сар 11 ~ 15 өдөр 2 сар 2 өдөр
137 3 сар 11 өдөр(Ням) A-D、E-F 2018 он 02 сар 05 ~09 өдөр 3 сар 30 өдөр
138 5 сар 13 өдөр(Ням) A-D、E-F 2018 он 4 сар 9 ~ 13 өдөр 6 сар 1 өдөр
139 7 сар 8 өдөр(Ням) A-D、E-F 2018 он 6 сар 11 ~ 15 өдөр 7 сар 27 өдөр
140 9 сар 9 өдөр(Ням) A-D、E-F 2018 он 8 сар 6 ~ 10 өдөр 9 сар 28 өдөр
141 11 сар 4 өдөр(Ням) A-D、E-F 2018 он 10 сар 15 ~ 19 өдөр 11 сар 22 өдөр

Анхааруулга: Хэрэгжих түвшин болон бүртгэлийн хугацаа тухайн орны соёл онцлог баярын өдрүүдийн улмаас өөрчлөгдөх тохиолдол бий. Шалгалт бүрийн хэрэгжих тухайн өдрөөс 1 сар хагасын өмнө буюу 6 долоо хоногийн өмнө тодорхой мэдээллийг, цахим хуудасны дээд талын “Шалгалтын бүртгэлийн зааварчилгаа” хуудсанд тавигдах бөгөөд шалгалт өгөх хүн заавал нягталж харна уу.