Шалгалт авах байр E-F түвшин 1

■ E-F түвшин (Анхан шат)1
 Шалгалт авах байр:
  ①Монгол-Япон төвийн 1 давхарт

   Шалгалт өгөгчийн дугаар: 

13936700001-13936700072 дугаартай шалгалт өгөгчид