Шалгалт авах байр A-D түвшин

■ A-D түвшин (Дунд, Гүнзгий түвшин
 Шалгалт авах байр: Монгол – Япон төвийн 2 давхарт, 205 тоотод
 Шалгалт өгөгчийн дугаар: 13716700001-13716700016 дугаартай шалгалт өгөгчид