Шалгалт авах байр A-D түвшин

■ A-D түвшин (Дунд, Гүнзгий түвшин
 Шалгалт авах байр: Монгол – Япон төвийн 2 давхарт, 205 тоотод
 Шалгалт өгөгчийн дугаар: 13916700001-13916700036 дугаартай шалгалт өгөгчид