■ A-C түвшин (Дунд, Гүнзгий түвшин

Шалгалт авах байр:  Эрдмийн ордон (МУИС Төв байрны замын эсрэг тал, Засгийн газрын ордны зүүн хойно)
Шалгалт өгөгчийн дугаар: 17406700001-17406700010 дугаартай шалгалт өгөгчид хүрэлцэн ирнэ үү.

Шалгалт авах байр D-E түвшин

■ D-E түвшин (Анхан, Дунд шат)

Шалгалт авах байр: D-E түвшин:Эрдмийн ордон (МУИС Төв байрны замын эсрэг тал, Засгийн газрын ордны зүүн хойно)

Шалгалт өгөгчийн дугаар: 17426700001-17426700030 дугаартай шалгалт өгөгчид хүрэлцэн ирнэ үү.

■ F-G түвшин(Анхан шат)

Шалгалтын байр: Эрдмийн ордон 

Шалгалт өгөгчийн дугаар: 17446700001-17446700030 дугаартай шалгалт өгөгчид хүрэлцэн ирнэ үү.