2019 оны 05 сарын 12 өдрийн 144 дэх удаагийн шалгалтын дүн гарлаа.

2019 оны 05 сарын 12 өдөр хэрэгжсэн 144 дэх удаагийн шалгалтын дүн гарлаа. Шалгалт өгсөн нийт шалгалт өгөгчдийн “Амжилтын оноо” гарсан тул шалгалтын дугаар болон төрсөн он, сар өдрийг энд шивж нягталж үзнэ үү. Шалгалтын “Амжилтын онооны хүснэгт” болон “Сертификат”-ыг 06 сарын 13 өдөр тарааж эхлэх тул шалгалтын үнэмлэхийн хамт ирж авна уу. Тэнцсэн ба тэнцээгүй нийт шалгалт өгөгчид хүрэлцэн ирж дүнгээ авна уу.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *