2019 оны 07 сарын 14 өдрийн 145 дахь удаагийн шалгалтын дүн гарлаа.

2019 оны 07 сарын 14 өдөр хэрэгжсэн 145 дахь удаагийн шалгалтын дүн гарлаа. Шалгалт өгсөн нийт шалгалт өгөгчдийн “Амжилтын оноо” гарсан тул шалгалтын дугаар болон Төрсөн он, сар өдрийг зай авалгүйгээр энд шивж нягталж үзнэ үү. Шалгалтын “Хувь хүний амжилтын онооны хүснэгт” болон “Сертификат”-ыг 08 сарын 13 өдөр тарааж эхлэх тул шалгалтын үнэмлэхийн хамт ирж авна уу.個人成績表 буюу “Хувь хүний амжилтын онооны хүснэгт”-ийг авснаар та бүхэний өөрийн хийсэн байдлыг түлхүүр үгтэй тулгаж өгсөн байдаг тул алдаагаа олж харахад тусална. Тэнцсэн ба тэнцээгүй нийт шалгалт өгөгчид хүрэлцэн ирж дүнгээ авна уу.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *