2019 оны 05 сарын 12 өдрийн шалгалтаас эхлэн шалгалтын түвшин 3 түвшинтэй болж байна.

2019 оны 05 сарын 12 өдрийн шалгалтаас эхлэн шалгалтын ерөнхий түвшин 3 түвшинтэй болж байна.

●A-C түвшний шалгалт/ N2 ба түүнээс дээш/(「дүрэм・үгийн сан」「уншиж ойлгох」「ханз」「нөхөж бичих」 нэг хэсгээс жишээ оруулав.)
「A-C түвшин」жишээ асуулт →  A-Cレベルサンプル (123 ダウンロード)

●D-E түвшний шалгалт /N3 ба N4/(「дүрэм・үгийн сан」「уншиж ойлгох」「ханз」「нөхөж бичих」 нэг хэсгээс жишээ оруулав.)
「D-E түвшин」жишээ асуулт →  D-Eレベルサンプル (591 ダウンロード)

●F-G түвшний шалгалт /N5/(「дүрэм・үгийн сан」「уншиж ойлгох」「ханз」「богино өгүүлбэр бичих」нэг хэсгээс жишээ оруулав.)
「F-G түвшин」жишээ асуулт →  F-Gレベル試験サンプル (74 ダウンロード)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *