2019 оны 11 сарын 03 өдрийн 147 дахь удаагийн шалгалтын дүн гарлаа.

2019 оны 11 сарын 03 өдөр хэрэгжсэн 147 дахь удаагийн шалгалтын дүн гарлаа. Шалгалт өгсөн нийт шалгалт өгөгчдийн “Амжилтын оноо” гарсан тул шалгалтын дугаар болон Төрсөн он, сар, өдрийг зай авалгүйгээр энд шивж нягталж үзнэ үү. Шалгалтын “Хувь хүний амжилтын онооны хүснэгт” болон “Сертификат”-ыг 12 сарын 09 өдөр тарааж эхлэх тул шалгалтын үнэмлэхийн хамт ирж авна уу. 個人成績表 буюу “Хувь хүний амжилтын онооны хүснэгт”-ийг авснаар та бүхэний өөрийн хийсэн байдлыг түлхүүр үгтэй тулгаж өгсөн байдаг тул алдаагаа олж харахад тусална. Тэнцсэн ба тэнцээгүй нийт шалгалт өгөгчид J.TEST албанаас хүрэлцэн ирж дүнгээ авна уу.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *